FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
प्रशासन अधिकृत
इन्जिनियर

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- 0
आवश्यक कागजातहरुः-

७० वर्ष पुरा भएको उमेर खुलेको नेपाली नागरिता प्रतिलिपि

 हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

 नगरपालिकाबाट प्राप्त फारम भरि पेश गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा ५ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- तहा हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-

नीजि/आधारभुत/मा.वि सञ्चालन सिफारिस
रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा ५ दिनभित्र)
सामाजिक विकास शाखा  
 
सम्बन्धीत विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिको अनुरोध पत्र

* पूर्ब प्रा. वि
1000
तथा बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

*प्र. वि
1200
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त फारम भरि पेश गर्नुपन

*नि. मा. वि
1500
नजिकको २ विद्यालयको सहमति पत्र

* मा. वि
2000
 

* उ. मा. वि
2500

* स्नातक
3000

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्राविधिकबाट स्टमेट भएपछि तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ता समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages