FAQs Complain Problems

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार ।

Read More

मालिका धुरी मन्दिर ।

Read More

नवौं गाँउ सभा -समारोह

Read More

नवौं गाँउ सभा -समारोह

Read More

रुम गाँउ

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८५७६२७७३३
उपाध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८५७६३३३३०

कर्मचारी

बिष्णु प्रसाद पौडेल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
फोन नम्बर:
९८५६०३७५३७
सूचना अधिकारी
फोन नम्बर:
९८५७६४०६५५
प्रशासन अधिकृत
फोन नम्बर:
९८४७६५००१२
लेखा अधिकृत
फोन नम्बर:
९८५७६४४६९५

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- 0
आवश्यक कागजातहरुः-

७० वर्ष पुरा भएको उमेर खुलेको नेपाली नागरिता प्रतिलिपि

 हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

 नगरपालिकाबाट प्राप्त फारम भरि पेश गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा ५ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा  
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- तहा हेरी
आवश्यक कागजातहरुः-

नीजि/आधारभुत/मा.वि सञ्चालन सिफारिस
रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा ५ दिनभित्र)
सामाजिक विकास शाखा  
 
सम्बन्धीत विद्यालय वा व्यवस्थापन समितिको अनुरोध पत्र

* पूर्ब प्रा. वि
1000
तथा बैठकको निर्णय प्रतिलिपि

*प्र. वि
1200
जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त फारम भरि पेश गर्नुपन

*नि. मा. वि
1500
नजिकको २ विद्यालयको सहमति पत्र

* मा. वि
2000
 

* उ. मा. वि
2500

* स्नातक
3000

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्राविधिकबाट स्टमेट भएपछि तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- मा. गा. पा
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ता समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages