FAQs Complain Problems

स्वतः प्रकाशन (सुचनाको हक)

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत प्रकाशन (आ.व-२०७७/७८ को वार्षिक तथा आ.व-२०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन ) Wednesday, October 27, 2021 - 3:53pm PDF icon ३ सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन - final copy.pdf
आ.व २०७८-७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन ७८/७९ Wednesday, January 26, 2022 - 5:42pm PDF icon आ.व २०७८-७९ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन.pdf
आ.व. २०७८-७९ को प्रगती प्रतिवेदन ७९-८० Wednesday, July 27, 2022 - 2:31pm PDF icon आ.व-२०७८-०७९ को प्रगती प्रतिवेदन.pdf
आ.व २०७९/८० को प्रथम त्रैमासिक प्रगती विवरण ७९-८० Sunday, October 23, 2022 - 1:39pm PDF icon त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९।८० (Autosaved).pdf
आ.व २०७९-०८० को दोस्रो त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन(श्वत प्रकाशन) ७९-८० Sunday, January 29, 2023 - 12:27pm PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९।८० मालिका गाउँपालिका.pdf
आर्थिक बर्ष२०७९।०८० को तेस्रो त्रैमासिकमा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू (स्वतः प्रकाशन) ७९-८० Thursday, April 27, 2023 - 12:12pm PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९।८० मालिका गाउँपालिका - Copy.pdf
२०७९/८० को वार्षिक तथा चौथो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन ७९-८० Friday, August 18, 2023 - 1:52pm PDF icon चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७९।८० मालिका गाउँपालिका.pdf