FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मालिका गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८० ७९-८० 06/27/2023 - 15:26 PDF icon मालिका गाउँपालिका आर्थिक ऐन 2080.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 02/09/2023 - 16:49 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 08/15/2019 - 18:19 PDF icon बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:40 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:58 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७९.pdf
खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:41 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता कार्यविधि, २०७९.pdf
शिक्षक छनौट कार्यविधि- २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:42 PDF icon शिक्षक छनौट कार्यविधि- २०७९.pdf
विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:43 PDF icon विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली. २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:48 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली. २०७९.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/20/2018 - 13:50 PDF icon गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९.pdf

Pages