FAQs Complain Problems

सुचना :

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार ।

Read More

गाउँ सभाको तेह्रौ अधिवेसन।

Read More

आ.व. २०७९/०८० को सार्वजनिक सुनुवाई तथा समिक्षा कार्यक्रम

Read More

रुम गाँउ

Read More

मालिका गाउँपालिका परिवार

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८५७६४०३५५
उपाध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८६९००६७१५

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
फोन नम्बर:
९८५७६२७७५५
योजना अधिकृत/ सूचना अधिकारी
फोन नम्बर:
९८५७६४०६५५

प्रवक्ता

अनुप गौचन

 प्रवक्ता / कार्यपालिका सदस्य
फोन नम्बर:- ९८४६७२९०५५

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय/ पञ्जीकरण उपशाखा
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-

बाबु, आमा र सूचना दिने एकाघरको व्यक्तिको नागरिक

प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/ सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

तोकिएको ढाँचामा निवेदन

वडा अध्यक्ष/प्राविधिकको सिफारिस सहितको निवेदन

जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि

घर नक्शा पास इजाजतको प्रतिलिपि

एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

व्यवसाय प्रयोजनको लागि न.पा मा व्यवसायदर्ता गरेका

प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति हजार रु१
आवश्यक कागजातहरुः-

जग्गाधनीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि

 नगरपालिकाबाट प्राप्त फारम भरि एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

 सेवाग्राहीको  निवेदन

 जग्गा धनी प्र.पुर्जा र लिनेदिनेको नागरिकताको प्रतिलिपि

 एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

 नापी नक्शा

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा २ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय  
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित निवेदकको जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि

 एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा २ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

सम्बन्धित निवेदकको जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि

 इजाजत वा सम्पन्न प्रमाण पत्र

 एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा २ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- प्रविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

न.पा.बाट तोकिएको (निवेदन फारम भर्ने)

 जग्गा धनी प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि

 चार किल्ला खुलेको नापीको ट्रेस नक्शा

 एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

 निर्माण गर्ने भवनको न.पा ले तोके बमोजिम तयार गरेको ३ प्रति नक्शा

 तल्ला थपको हकमा नक्शा सहित पहिले लिएको इजाजत

सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रित पूर्वक कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्जिमन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय  
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

 सेवाग्राहीको निवेदन

 जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि

 चार किल्ला खुलेको नापीको टेस नक्शा

 एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रित पूर्वक कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्जिमन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

सेवाग्राहीको निवेदन

 नामसारी गर्नुपर्ने जग्गाको जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकता,

नाता प्रमाणीत प्रमाणपत्र

 एकिकृत सम्पत्तीकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

 नामसारी गर्ने घरको इजाजत वा सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी