FAQs Complain Problems

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजार ।

Read More

मालिका धुरी मन्दिर ।

Read More

नवौं गाँउ सभा -समारोह

Read More

नवौं गाँउ सभा -समारोह

Read More

रुम गाँउ

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८५७६२७७३३
उपाध्यक्ष
फोन नम्बर :
९८५७६३३३३०

कर्मचारी

बिष्णु प्रसाद पौडेल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
फोन नम्बर:
९८५६०३७५३७
सूचना अधिकारी
फोन नम्बर:
९८५७६४०६५५
प्रशासन अधिकृत
फोन नम्बर:
९८४७६५००१२
लेखा अधिकृत
फोन नम्बर:
९८५७६४४६९५

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- रितपुर्वकको कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्वमिन गर्नुपर्ने भएमा २ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालयः- प्रविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

न.पा.बाट तोकिएको (निवेदन फारम भर्ने)

 जग्गा धनी प्र.पुर्जाको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि

 चार किल्ला खुलेको नापीको ट्रेस नक्शा

 एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

 निर्माण गर्ने भवनको न.पा ले तोके बमोजिम तयार गरेको ३ प्रति नक्शा

 तल्ला थपको हकमा नक्शा सहित पहिले लिएको इजाजत

सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रित पूर्वक कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्जिमन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय  
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

 सेवाग्राहीको निवेदन

 जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि

 चार किल्ला खुलेको नापीको टेस नक्शा

 एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- रित पूर्वक कागजात पेश भएमा तुरुन्त ( सर्जिमन गर्नुपर्ने भएमा ३ दिनभित्र)
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सचिव 
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धीत वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

सेवाग्राहीको निवेदन

 नामसारी गर्नुपर्ने जग्गाको जग्गा धनी प्र.पुर्जा, नागरिकता,

नाता प्रमाणीत प्रमाणपत्र

 एकिकृत सम्पत्तीकर तिरेको रसिदको प्रतिलिपि

 नामसारी गर्ने घरको इजाजत वा सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages